© TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ Tüm Hakkı Saklıdır.

TÜDEV PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin adı "Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunları Derneği“dir. Dernek TÜDEVMED olarak anılır. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Adresi

Türk Deniz Eğitim Vakfı Deniz Eğitim Merkezi İstasyon Mahallesi Hacıoğlu Sokak. No:3 Posta Kodu: 34940 Tuzla/ İSTANBUL

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Derneğin amacı

Üyeler arasındaki dayanışma ve iletişimi sağlamak, çeşitli dönemler arasındaki kaynaşmayı sağlamak, mezunların kamuoyuna tanıtımına katkıda bulunmak, mezunların ve öğrencilerin eğitim ve öğretim seviyesini yükseltmek gayesiyle çalışmalarda bulunmak, öğrencilerin ve mezunların ihtiyaçları ve modern eğitim ve öğretimin gerekleri doğrultusunda maddi ve manevi olanaklar sunmak, bu amaçla okul idaresileri ve bağlı kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma konuları ve biçimleri

Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

1- FaaIiyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Arşiv, kitaplık oluşturmak, broşür, kart, rozet gibi tanıtım malzemeleri bastırmak ve dağıtmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Dernekler Kanunu çerçevesinde süreli ve süresiz yayınlar yayınlamak,

4- Üniversite ve Eğitim merkezinin yurtiçi ve yurtdışında en üst düzeyde tanıtımını sağlamak.

5- Üniversite ve Eğitim merkezi öğrencilerinin daha iyi yetiştirilmesi için okula bağlı diğer kuruluşlarla, yerli yabancı diğer kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitim araçlarının yenilenmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

6- Mezunların çalışma hayatında diğer mezunlara tanıtılması ve kaynaştırılması için çeşitli çalışmalarda bulunmak, komisyonlar kurmak, denizcilik eğitimi kalitesinin yükseltilmesi için ilgili makamlara görüş bildirmek.

7- Öğrenci ve dernek üyelerine ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sosyal ve kültürel hizmetler götürmek, ihtiyacı olanlara burs sağlamak, maddi yardımlarda bulunmak,

8- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete; dergi, kitap gibi yayınlar üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

9- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

10- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

11- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

12- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14- Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşıma, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki demek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

18- Demek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

19- Gerekli görülen yerlerde demek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

20- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle ve vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

21- Üyelerin bir araya gelebilmeleri, dinlenebilmelerini, boş vakitlerini iyi değerlendirebilmelerini sağlamak için 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 26.maddesine uygun olarak lokal kurup, işletmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı Ve Üyelik İşlemleri

Madde 4

Derneğin Üyeleri

Derneğin üç türlü üyesi vardır.

a) Asil Üye:

Tüzükte belirtilen üyelik sıfatına haiz olup derneğe asil üye olmak için başvuruda bulunan ve tüzük hükümlerine göre şartları kabul eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe kabul edilirler.

b) Fahri Üye:

Dernek Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile alacağı karar ya da asil üyelerden 1/10’ un yazılı isteği üzerine Dernek Genel Kurulu önerilen isimlerin fahri üyeliğine karar verebilir. Genel Kurul'da fahri üyeliğe kabul için aranılan çoğunluk 4/5’dır.Yönetim kurulu fahri üyelik için kıstaslarını yazılı olarak belirleyebilir ve önerilerini bu doğrultuda yapabilir.Genel Kurul kararı kesinleşene kadar fahri üyelik unvanı kazanılamaz.

Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkından mahrumdur. Fahri üyełer seçme ve seçilme hakkını kullanamaz. Fahri üyelik kararının reddi kararına karşı hiçbir kurul ya da merci önünde itirazda bulunamaz. İtiraz sadece gerekli prosedür izlendiği ve çoğunluk sağlandığı taktirde, kabul işlemi yapılmazsa söz konusu olabilir. Bu itiraz 4 gün içinde dernek sekretaryasına sunuIabiIir. Fahri üyelik hakki geri alınabilir, geri alınmaya karşı itiraz edilemez.

c) Onursal Üye:

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Onursal üyelerin oy hakkı ve aidat yükümü yoktur.

Üyelik İşlemleri

Derneğe fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan; TÜDEV eğitim merkezinden mezun olanlar, TÜDEV eğitim merkezinde kurs görmüş veya görmekte olanlar, PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ’nden mezun olanlar veya okumakta olan öğrenciler, öğretmen, eğitici veya öğretim elemanı olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar asil üye olabilirler. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üye olmak isteyenler başvuru formunu doldurup, mevzuatta ve yukarıda belirtilen şartlara uygunluğunu gösteren belgenin fotokopisi ile birlikte giriş aidatını ve o yıla ait aidatı peşin olarak öderler.

Yıllık aidat ait olduğu yılın Ocak - Aralık ayını kapsar. Aidat tutarları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başvuruları kabul edilmeyenłerin aidatları iade edilir.

Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma

Madde 5

Üyelikte çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçların sona erdirmez.

Üyelikten çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayıłan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik Hakları

Madde 6

Üyelik sıfatı, başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması, giriş ve yıllık aidatların ödenmesi ve beyanların doğruluğu yasal ve tüzüksel saptanıp, üyelik kararının verilmesi ile kazanılır. Üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Bu hak başkasına devredilemez.

Üye kendi isteği ile üyelikten çekilmedikçe veya dernek yasası ya da tüzük hükümleri uyarınca üyeliğin düşürülmesi prosedürü gerçekleşmedikçe üyelik sıfat haklarına sahiptir. Çıkarılma durumunda, üyeye süresi içinde usulünce uygun tebligat yapılmadıkça üyelik devam eder.

Üyeler derneğe ait tesislerden sağladığı indirimlerden yararlanır. Dernek faaliyetlerine katılabilir, dernek hizmetlerinden yararlanabilirler. Şartları tamam olmak kaydı ile Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulu'na aday olabilirler. Genel Kurul Toplantısında oy kuIIanabiIirler. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını İnceleyebilirler.

Üyelik haklarının kısıtlandığı ya da kaldırıldığını iddia eden üyeler, bu iddialarını Dernek Yönetim Kurulu ve Genel Kurul nezdinde ileri sürebilirler.

Üyelikten çıkarılma kararına ya da üyelik başvurusunun reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının tebliğinden sonraki 5 gün içinde Yönetim Kurulu'na itiraz edebilirler. Sonuç alınmazsa en yakin Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul nezdinde itiraz edilir ve sonuca bağlanır. Genel Kurul kararı kesindir. Üyenin ve Yönetim Kurulu'nun itiraz ve dava hakki saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun takdir hakkını kullandığı işlemlere karşı itiraz hakkı yoktur.

Herhangi bir şekilde bu karara mutalli üye, tebligatta usulsüzlük iddiasıyla itirazda bulunamaz.

Üyelik Yükümlülükleri

Her üye bu tüzükteki ve Dernek'ler Yasası’ndaki hükümlere Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararlara ve bu kararlara göre yürütülmekte olan Uygulamalara uymak,

Dernek çıkarına aykırı hareket etmemek ve dernek aleyhine faaliyette bulunmamak, her üye taahhüt ettiği aidat miktarını zamanında ödemek,

Lokal kullanımındaki ve etkinliklerdeki düzene ve bu amaçla görevlendirilen kişilere riayet etmek, lokal kullanımında özen göstermek, dernek mallarını korumak, kullanımla ilgili alınan kurallara uymak zorundadır.

Dernek Genel Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından belli bir görevi ya da temsili gerçekleştirmek üzere görevlendirilen, önerilen, seçilen ya da herhangi bir şekilde derneği temsilen belli görevler üstlenen üyeler bu görevleri esnasında kendilerine bu yetkiyi veren kurulun prensip kararlarına ve ilkelerine uymak zorundadır.

Bu maddede ki yükümlülüklere uyulmaması durumunda üye hakkında üyelikten çıkarılması işlemi yapılır.

Dernek Organları

Madde 7

Derneğin organları:

1- Genel Kurulu

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8

Genel Kurulu

Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur.

Genel Kurul (2) iki yılda bir Şubat ayı içinde Yönetim Kurulu'nca saptanacak günde gün yer ve saatte çağrı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakki bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulunrulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler, tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Genel Kurul’a katılıp, oy kullanacak olan üyelerin o tarihe kadar ki tüm aidat ödemelerini tamamlamış olmaları gerekir. Derneğe aidat borcu olan üye, herhangi bir kurulun seçiminde Genel Kurul’da aday olamaz, seçilemez ve Genel Kurul’da oy kullanamaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylama. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılacak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin İşte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararłar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak Yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları hakli sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

0000000000

0000000000